Sự hiểu nhầm tai hại trong 4 nhóm máu

Hiểu nhầm là chuyện thường xảy ra trong mối quan hệ giữa các nhóm máu, tuy nhiên lần này nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu ABnhóm máu O lại cùng nhau gây ra một tai họa liên lụy đến người người khác, cùng xem chuyện gì đang xảy ra nhé!
Sự hiểu nhầm tai hại trong 4 nhóm máu
Khi một sự hiểu nhầm tai hại trong 4 nhóm máu xảy ra...

Sự hiểu nhầm tai hại trong 4 nhóm máu

Sự hiểu nhầm tai hại trong 4 nhóm máu
Nhóm máu A nghe một đường nói một nẻo, và cứ thế nhóm B không xác nhận lại thông tin mà cứ thêm "màu thêm mè" trước khi chuyển thông tin đến với các nhóm máu khác...

Sự hiểu nhầm tai hại trong 4 nhóm máu
Hậu quả của việc 'tam sao thất bản" thật là tai họa...

0 Response to "Sự hiểu nhầm tai hại trong 4 nhóm máu"

Post a Comment

Friends list