Những lời sâu đáy lòng các nhóm máu muốn nói?

Có những điều muốn nói ra sao mà khó quá, mỗi người có một nỗi khổ tâm riêng trong lòng, hoặc họ sợ nói ra sẽ bị chê cười, chắc sẽ ê mặt mất. Và 4 nhóm máu là nhóm máu Anhóm máu Bnhóm máu AB và nhóm máu O cũng có những điều trong lòng chưa được nói ra đó?

Những lời sâu đáy lòng các nhóm máu muốn nói?
Nhóm máu O muốn nói rằng mình không bao giờ để ý chuyện vặt trên đời, còn nhóm máu B muốn mọi người biết mình là thằng bất cần đời...
Đọc thêm »

0 Response to "Những lời sâu đáy lòng các nhóm máu muốn nói?"

Post a Comment

Friends list