Nếu bạn nói chuyện với người nhóm máu B

Nếu bạn biết người nhóm máu B là ai thì tốt nhất bạn đừng quan tâm đến họ, vì họ cũng chẳng quan tâm đến bạn và những gì bạn nói đâu, đầu óc họ đang bay trên trời và phiêu theo những cơn gió....

Nếu bạn nói chuyện với người nhóm máu B
Nếu bạn đang cố nói chuyện....

Nếu bạn nói chuyện với người nhóm máu B
...hay truyền bất cứ thông điệp nào với nhóm máu B...

Nếu bạn nói chuyện với người nhóm máu B
...thì tốt nhất bạn nên bỏ ý định đó đi, đơn giản nhóm máu B không bao giờ quan tâm tới lời bạn nói vì tâm hồn họ còn bay tận trời xanh...

Tìm hiểu về NHÓM MÁU
Bản quyền thuộc 12 Cung Sao

0 Response to "Nếu bạn nói chuyện với người nhóm máu B"

Post a Comment

Friends list